LVR: Oog voor dienstverlening en communicatie

Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente is sinds 2012 operationeel. De insteek is om middels een loketfunctie optimale dienstverlening voor de inwoner en het bedrijfsleven tot stand te brengen. De eerste aanzetten hiertoe stemmen tot tevredenheid, maar er dienen nog veel verbeterslagen te worden gemaakt. De medewerkers van het KCC – van beveiliger tot hoofd beleidszaken – moeten gericht zijn op de best denkbare dienstverlening. Dit vergt een cultuuromslag voor de gemeente en haar medewerkers, waarin klantvriendelijke dienstverlening en integraal werken, gericht op de inwoner in plaats van op het ambtelijke proces, centraal staat en consequent wordt doorgevoerd. Het KCC zal bij verdergaande ontwikkeling en uitbreiding tevens een rol gaan spelen voor omliggende gemeenten en organisaties.

Gezien de veranderingen die veel inwoners (met name op het  gebied van zorg) gaan raken, is voorlichting van wezenlijk belang. Participatie van inwoners kan alleen bereikt worden door goed te communiceren. Het communicatiebeleid van de gemeente moet hierop afgestemd worden. De diverse doelgroepen moeten goed in kaart worden gebracht. Het voeren van een dialoog met de verschillende doelgroepen is een randvoorwaarde voor optimale burgerparticipatie in de verscheidenheid van vormen, momenten en omstandigheden.

Met het oog op een doeltreffend en efficiënt functionerend stadsbestuur is een goede, tijdige en transparante communicatie vanuit het College naar de gemeenteraad en de commissies een belangrijk speerpunt van de LVR.

Publieksvriendelijke stad

Roermond moet haar imago als gastvrije stad verder uitbouwen. De LVR wil het publieksvriendelijke gezicht van Roermond een nieuwe impuls geven. Dat doen we door kwaliteitskenmerken met betrekking tot  vriendelijkheid, veiligheid, horeca, recreatie, informatievoorziening  en bereikbaarheid optimaal zichtbaar te laten zijn  voor bezoekers aan onze stad. Door structureel gratis WiFi in de hele binnenstad beschikbaar te stellen, ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden om inwoners en bezoekers een extra communicatieservice te bieden. Zo is gratis WiFi een effectief middel om bijvoorbeeld het gebruik van social media in de binnenstad te vergemakkelijken en een informatienetwerk tussen winkeliers en winkelend publiek tot stand te brengen.

Overigens dient Roermond ook voor diverse evenementen aantrekkelijker te worden. Daarbij moet niet alleen aandacht besteed worden aan bezoekers en toeristen. Ook Roermondenaren moeten meer betrokken worden in het gastvrije imago.

Roermond benut het toeristische potentieel van de Maasplassen, de Swalm, de Roer en Nationaal Park de Meinweg nog onvoldoende. Daarnaast verdient ook de historische binnenstad met haar monumenten meer belangstelling van toeristen. We moeten ons inzetten om het eendaags toeristisch verblijf in onze gemeente en de regio om te zetten naar overwegend meerdaags toeristisch verblijf.

Speak Your Mind

*