LVR: Oog voor natuur en milieu

Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente

Onze navolgende generaties verdienen het een gezond leefmilieu van ons te erven.

De inzet van de gemeente wordt vooral in de eigen woonomgeving ervaren. De LVR gaat zich inzetten voor de participatie van bewoners in goed wijkbeheer. Doel is ook ‘verrommering’ van wijken tegen te gaan.

De LVR staat voor een efficiëntere huisvuilinzameling en –verwerking. Het overstorten van vuil rioolwater in het oppervlaktewater willen we verder terugdringen. Waar mogelijk brengt de gemeente in de openbare ruimte ledverlichting aan.

Ook willen we innovatie stimuleren die gericht is op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid.

Kwaliteit natuurgebieden

Maatschappelijk handelen mag niet tot blijvende schade aan het milieu leiden.

Roermond wordt omgeven door een uitgebreid en divers natuurlandschap. Om deze kwetsbare natuur in stand te houden, te versterken en toegankelijker te maken, zijn veel extra handen nodig. Onze groene em waterrijke omgeving vormt een belangrijke pijler voor ons toeristisch en recreatief potentieel. De ecologische structuren in ons landschap dienen zoveel mogelijk aaneengesloten te zijn. De LVR ziet in het hierboven genoemde beheer een grote rol voor onze agrariërs weggelegd. Met de herverkaveling van beschikbare landbouwgronden kunnen bovendien karakteristieke boerderijen in het landschap bewaard blijven.

Agrarische sector

De LVR heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. In dit verband willen wij voorwaarden en ruimte creëren voor de agrarische sector om verder te groeien. De agrarische sector dient ook over een infrastructuur te kunnen beschikken die goed toegankelijk is voor landbouwverkeer.

De LVR wil dat innovatie gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid wordt gestimuleerd, niet door subsidies te verstrekken maar door de juiste voorwaarden te scheppen.

Standpunten LVR

  • De niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor de reguliere agrarische bedrijfsvoering. Bestemmingsplannen moeten hiervoor aangepast kunnen worden.
  • Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daartoe de ruimte bieden.
  • De LVR wil het gebruik van duurzame energiebronnen als aardwarmte, zonne- energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.
  • De LVR vindt het belangrijk dat (agrarische) ondernemers ruimte krijgen om seizoenarbeiders te huisvesten.
    • De LVR wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels. De bestaande landelijke en Europese regelgeving is een wettelijk minimum, maar voor ons een gemeentelijk maximum.

Duurzaamheid

De LVR gaat in het kader van een duurzaam milieubeleid voor een klimaatneutraal Roermond in 2035, voor efficiënte inzameling en verwerking van huisvuil én voor het instellen van een ambtenaar (en mogelijk wethouder) die belast is met de overgang naar duurzaamheid.

De LVR wil middels een landelijke lobby ijveren voor het wegnemen van de fiscale belemmeringen bij het leveren van energie aan elkaar.

De LVR wil onderzoeken of de stilgelegde E-centrale in Buggenum (deels) overgenomen kan worden en ingericht als Duurzame Energie Lab (Windpark, biomassa centrale, zonneweide, waterkrachtcentrale). De gemeente Roermond wordt de eerste afnemer van een Roermonds duurzame energie initiatief.

De LVR wil bij het kringloopcentrum een leerwerkplek realiseren waar toekomstige vaklieden in samenwerking met repaircafé defecte apparaten leren repareren die klanten hebben ingeleverd.

Energie

Energie, in welke vorm dan ook, moet doelmatig (lees: zuinig en duurzaam) worden gebruikt. Waar mogelijk willen we het gebruik van zonne-energie bevorderen en particulieren en bedrijven door middel van een actief voorlichtingsbeleid wijzen op technologieën die het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.

IJzeren Rijn

Premier Mark Rutte wil de samenwerking met het Duitse Noord-Rijn Westfalen intensiveren. Enkele cruciale verkeersprojecten voor de komende jaren die opnieuw ter discussie staan, zijn de uitbouw van de Betuwelijn van de Nederlandse grens naar Oberhausen en die van de ingebruikname  van de IJzeren Rijn – de ongebruikte spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied die dwars door Roermond voert.

De LVR draagt als standpunt dat er geen IJzeren Rijn over Roermonds grondgebied mag gaan. De gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid langs het spoor zijn enorm. Als het goederenstransport ook nog eens gevaarlijke stoffen bevat, worden we bovendien geconfronteerd met een risico voor mens en natuur.

Speak Your Mind

*