LVR: Oog voor sport en cultuur

Oog voor sport, cultuur en accommodaties

De LVR behandelt cultuur en educatie als belangrijke stromen. Podiumkunsten kunnen zich gezamenlijk profileren door programma’s, projecten en festivals. Het standpunt van de LVR is dan ook dat het Cultuureiland ECI zowel vanuit cultureel-educatief oogpunt als vanuit toeristisch/economisch perspectief een rol speelt.

Met het Cultuureiland en het toekomstige plan Jazzcity keert Roermond zich met haar gezicht verder naar het water. Wat ons betreft gebeurt dit zonder de stad en kernen te vergeten. De ECI Cultuurfabriek dient met regelmaat evenementen of feesten te organiseren die voor verschillende leeftijdcategorieëen toegankelijk zijn (zowel jongeren, pubers als adolescenten). Met een permanente tentoonstelling van gemeentelijke kunst krijgt de ECI Cultuurfabriek een extra publiekstrekker erbij.

Net zoals vele andere ambitieuze projecten in Roermond dient ook het ECI project met de nodige daadkracht en voortvarendheid te worden aangepakt. Het volgens afspraak hanteren van strakke financiële criteria is noodzakelijk.

De LVR wil ook verder invulling geven aan het geïntegreerd horecabeleid, vooral met het oog op evenementen en toeristische ontwikkelingen.

Over de subsidie ten behoeve van de ECI Cultuurfabriek in relatie tot commerciële en culturele activiteiten dient meer duidelijkheid te bestaan.

Een duurzaam subsidiebeleid ten aanzien van het Indiëmonument vormt een belangrijke waarborg voor de instandhouding van het monument en de jaarlijkse herdenking voor Roermond.

 

Cultuur in de wijken en kernen

De kwaliteit van leven en wonen in de wijken en kernen wordt mede bepaald door de hier aanwezige culturele voorzieningen.

In de sfeer van het scheppen van voorwaarden is de gemeente een belangrijke partner. Uitgangspunt van de LVR is dat cultuur in de wijken voor iedereen – ongeacht het persoonlijk budget – toegankelijk moet zijn.

Het verminderen van de regeldruk voor verenigingen is een impuls voor een bruisender vereningsleven.

  

Wijkvoorzieningen

De LVR maakt zich als echte volkspartij sterk voor alle bevolkingsgroepen. Hierbij hoort ook het scheppen van de mogelijkheid elkaar in een eigen wijkaccommodatie te treffen en activiteiten te ontplooien. Iedere wijk verdient een voorziening waar sociale banden worden gesmeed. Wijkaccommodaties dienen het kloppend hart te zijn van de wijk. Mede door de inspanningen van diverse LVR-leden zijn in het verleden de wijken De Kemp en ‘t Veld gerenoveerd. Voor de komende  raadsperiode maakt de LVR zich sterk om het Trefpunt op de Kemp en De Duup in Asenray te behouden en, nu de huidige accommodatie van de voetbalclub in Leeuwen in afgebrand, te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat voor een accommodatie in Leeuwen die onderdak biedt aan alle verenigingen.

Wijkaccommodaties moeten een eigen beheer krijgen, in plaats van het huidige opverkoepelende beheer van Stichting WijkAaccommodaties Roermond (SWAR).

Om de woonfunctie van de binnenstad ook voor kinderen aantrekkelijk te maken, streeft de LVR naar meer speelgelegenheid in dit stadsdeel. 

 

Sport- en zwemaccommodaties

Het sportbeleid wordt geschreven rondom sportbeoefening op wedstrijd en recreatief niveau. De LVR wil ook aandacht uit laten gaan naar de gehandicaptensport.

Het reilen en zeilen van zowel de private als gemeentelijke sportaccommodaties moeten goed in kaart worden gebracht. UIt de inventarisatie zal moeten blijken waaraan nog behoefte is en aan wat door de gemeente aan de private sector kan worden overgedragen.

De gemeentelijke sporthal in Swalmen moet geprivatiseerd worden, op voorwaarde dat deze als sporthal behouden blijft. De eerder aangenomen beleidsnota gemeentelijke sportaccommodaties moet zo mogelijk versneld ten uitvoer worden gebracht.  Medegebruik van sportaccommodaties door bijvoorbeeld scholen of Scouting dient te worden bevorderd. Ook zal meer geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur rondom de zwembaden.

Exploitatiemogelijkheden van het zwembad de Bosberg moeten we vergroten, zodat het zwembad in Swalmen behouden kan blijven; voor de LVR een hard punt.

Vrijwilligers van verenigingen zijn de motor van het verenigingsleven. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het in ere houden van het vrijwilligerswerk. Daartoe willen we de onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties vergroten en de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners bevorderen en belonen.

Speak Your Mind

*