LVR: Oog voor veiligheid!

Roermond, oog voor een veilige gemeente

Ondernemers in de detailhandel en horeca lopen klanten mis omdat ze na de invoering van de wietpas door drugsrunners worden lastig gevallen. Bewoners van de binnenstad durven om dezelfde redenen ’s avonds niet meer de straat op. Dit vindt de LVR onacceptabel. In de binnenstad is geen plaats voor coffeeshops. Coffeeshops horen op een locatie thuis waar ze zo min mogelijk overlast veroorzaken en waar effectief toezicht kan worden gehouden. De gemeente moet een betere samenwerking tussen politie, inwoners, bestuur en bedrijven faciliteren, bijvoorbeeld door de inzet van particuliere beveiliging. Tevens dienen langdurige gebiedsverboden als maatregel tegen drugsgerelateerde overlast te worden opgelegd.

Cameratoezicht in de binnenstad is reeds gerealiseerd, maar het gebruik van vaste en mobiele camera’s moet fors uitgebreid worden.

Roermond beschikt nog steeds over hetzelfde aantal politieagenten als in de jaren ’90 is bepaald. Door de groei die Roermond heeft doorgemaakt, is deze politiesterkte niet meer voldoende. De LVR wil daarom meer politie.

Om het veiligheidsgevoel in de directe woonomgeving te bevorderen en politie en OM te ontlasten, moet het project Buurtbemiddeling een structurele voorziening worden.

LVR maakt zich er sterk voor dat inwoners, eventueel vertegenwoordigd door wijkraden, medezeggenschap krijgen ten aanzien van de aandachtspunten van politie en stadstoezicht. Particuliere initiatieven van inwoners, verenigingen van eigenaren, wijkraden etc. die de veiligheid bevorderen, moeten door de gemeente worden ondersteund. Problemen moeten niet langer verplaatst worden binnen de gemeente, maar structureel worden aangepakt.

Binnen de veiligheidsregio moet de burgemeester meer invloed op de beleidsvelden van de politie uitoefenen om de veiligheid in Roermond te verbeteren. Het integrale veiligheidsbeleid dient krachtig te worden uitgevoerd om niet alleen drugscriminaliteit, maar bijvoorbeeld ook auto- en woninginbraken terug te dringen.

Ook veiligheid in en om de school verdient – mede gezien de ervaringen van de afgelopen jaren – extra aandacht. De inzet van alle betrokkenen moet beter gecoördineerd worden. 

Cafés dienen voor de veiligheid van gasten en medewerkers een duidelijk deurbeleid met huis- en gedragsregels te voeren. Om de toegankelijkheid voor de verschillende leeftijdsgroepen te regelen is het uitgangspunt dat het deurbeleid helder, controleerbaar en herkenbaar is. De huisregels moeten duidelijk op papier staan en ergens hangen waar elke bezoeker ze kan zien. De veiligheid van uitgaansgelegenheden kan verder worden bevorderd door gebruik te gaan maken van politiejongeren.

De LVR is  voorstander van de handhaving van het fietsverbod in de binnenstad, op plekken waar dit van toepassing is.

De activiteiten van mensen eindigen niet bij zonsondergang. Het is daarom belangrijk om in de openbare ruimte ook ‘s avonds en ‘s nachts te zorgen voor handhaving van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Een goede kwaliteit van de openbare verlichting is hiervoor noodzakelijk, net als een strakkere regie op onderhoud en reparaties. Het vandalisme bestendiger maken van de straatverlichting is eveneens wenselijk.

Speak Your Mind

*