City Meadow/Jazz City

29 juni een werkbezoek aan City Meadow, maar eerst even terug in de geschiedenis:

De herontwikkeling van het gebied Maashaven – Schipperswal – Scheepvaartweg – eerder bekend als ‘Jazz City’ is een unieke kans en een logisch gevolg van de ontwikkelingen die al eerder in het gebied in gang zijn gezet. Met de ontwikkeling van het DOC op de voormalige terreinen van de Ernst Casimirkazerne te Roermond is in 2001 een aanvang gemaakt met de herontwikkeling van een gebied ten noorden van de Wilhelminasingel/N280, op korte afstand van de Roermondse binnenstad. De bouw van het project op het Kazernevoorterrein, als schakel tussen het DOC en de Roermondse binnenstad, is in de tweede helft van 2006 van start gegaan. De oplevering van dit complex, dat ondermeer woningen, kantoren, een megabioscoop, leisure, horeca en een openbare parkeergarage bevat, vond plaats in de zomer van 2009.

In juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond een intentieovereenkomst gesloten met een aantal marktpartijen om een toekomstige ontwikkeling van het gebied nabij DOC en Kazerneplein – destijds bekend als “Jazz City” – te onderzoeken.  De eerste stap in een mogelijke toekomstige ontwikkeling was de opstelling van een masterplan voor het gebied. In april 2007 heeft de gemeenteraad dit masterplan vastgesteld als basis voor verdere planuitwerking. De gemeenteraad heeft daarbij nadrukkelijk betrokkenheid bij deze uitwerking bedongen.

Vervolgens is, in het kader van deze verdere uitwerking, door initiatiefnemer Jazz City BV contact gezocht met andere in het gebied betrokken partijen zoals McArthurGlen als ontwikkelaar van het DOC en Henderson Global Investors, eigenaar van een deel van het DOC. Dit overleg leidde tot de wens om breder naar het gebied van Jazz City te kijken en een masterplan op te stellen voor een deel van het bedrijventerrein Willem-Alexander. Uiteindelijk kwam het conceptmasterplan City Meadow tot stand, opgesteld door het Engelse bureau Chapman Taylor, dat in juni 2008 aan de raadscommissie van Economische zaken is gepresenteerd. In het masterplan City Meadow wordt uitgegaan van een ruimtelijke visie voor de lange termijn. Het bestaande bedrijventerrein Willem-Alexander zal op termijn kunnen uitgroeien tot een aantrekkelijk woon-, bezoek- en verblijfsgebied, waarin de aanwezigheid van het water en de haven een belangrijke rol speelt. Voor wat betreft een functionele invulling wordt gedacht aan thematische woonvormen, thematische winkel- en leisurevoorzieningen, gebouwde parkeervoorzieningen en openbare ruimte.

Mede door de huidige economische situatie vraagt een nadere concretisering van het masterplan meer tijd dan in 2008 werd aangenomen. In februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van de locatie van Kalle en Bakker aan de Maashaven en Schipperswal om de eerste fase van een toekomstige herontwikkeling mogelijk te maken. De gronden zullen te zijner tijd worden doorgeleverd aan (de) betrokken ontwikkelaar(s). Op dit moment worden de plannen voor de realisatie van de eerste fase van het gebied City Meadow, het oorspronkelijke Jazz city, in overleg met betrokken partijen nader uitgewerkt en wordt door initiatiefnemers overleg gevoerd met mogelijke toekomstige afnemers van de verschillende functies in het gebied. Vervolgens dient ook een wijziging van het bestemmingsplan in procedure te worden gebracht. Naar verwachting zal de bouw van de eerste fase van het plan over een aantal jaren van start kunnen gaan.

Voor de toekomstige ontwikkeling van City Meadow is ook de bereikbaarheid een belangrijke factor. Hiertoe wordt in nauw overleg met de Provincie Limburg momenteel een reconstructie van de kruising Wilhelminasingel/Mijnheerkensweg voorbereid. Als de planvoorbereiding voorspoedig verloopt, dan zouden deze werkzaamheden in de loop van 2013 kunnen starten.

Het bezoek aan fase 2B van het DOC (Outlet Centre) was indrukwekkend met betrekking tot de gebruikte bouwstijlen, de opening is gepland medio augustus aanstaande. Daarna een presentatie met toelichting  in Foroxity door Jeanette Veldkamp van Chapman Taylor uit Londen over de stand van zaken in het Masterplan City Meadow. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

Daarna een presentatie door Daan de Kruijk, initiatiefnemer, voor de verwezenlijking van de Cartoon Studio’s in december 2012, en dat gaat gaaf worden. Een overdekte hal, waarin maximaal 3.500 bezoekers kunnen gaan genieten van een 3D/4D “virtueel pretpark”.

Speak Your Mind

*