De rekenkamercommissie (RKC)

Gisteravond mijn eerste vergadering gehad van de Rekenkamercommissie Roermond. De commissie bestaat uit 3 interne leden (raadsleden van de Gemeente Roermond) en 3 externe leden aangevuld met een lid van de griffie van de Gemeente Roermond.
Op grond van de bepalingen in de Gemeentewet is elke gemeente verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De gemeente Roermond heeft sinds september 2004 een rekenkamercommissie.

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

  • Rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan wet- en regelgeving
  • Doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd?
  • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet of tegen zo laag mogelijke kosten?

In het verlengde daarvan ziet de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond het als haar missie zichtbaar te maken:

  • Waar de gemeente Roermond haar geld aan besteedt.
  • Wat er van die bestedingen terecht komt in de zin van resultaat en maatschappelijke effecten.
  • Hoe dat zich verhoudt tot het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft geformuleerd.

De rekenkamercommissie heeft als ambitieniveau twee onderzoeken per jaar uit te voeren.

Welke onderzoeken dit jaar worden uitgevoerd is binnenkort bekend binnen de commissie.

Speak Your Mind

*