Detailhandelsbeleid in Roermond…..

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van B&W en vraag 6 aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Inleiding:

De LVR fractie heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief van 27 augustus jl. inzake de actualisatie detailhandelsbeleid.

In het coalitieakkoord “mensen maken onze stad” staat vermeld dat door uw college het detailhandelsbeleid eind 2014 zou worden geactualiseerd.

Als LVR fractie weten wij dat detailhandelsbeleid een complexe materie is, kennelijk is dat dan ook de reden dat het u niet lukt om de door u zelf gekozen ‘deadline’ te realiseren (we begrepen dat u e.e.a. heeft doorgeschoven naar februari 2015).

Het is des te meer onbegrijpelijk dat u nu reeds hierop vooruit loopt door een principebeslissing te nemen over de vestiging van Decathlon terwijl het college van B & W op 26 november 2013 inzake besluitvorming supermarkten in de zuidelijke stadsrandzone heeft besloten beslissingen uit te stellen tot na actualisering van het Roermondse detailhandelsbeleid.

Overleg met de Roermondse retailbranche leidt tot de conclusie dat er verzet is tegen de komst van een dergelijke retailer.

Met uw principebesluit loopt u vooruit op een discussie die het totale detailhandelsbeleid betreft.
Vragen:
1. Is het College van B&W bereidt alvorens een definitieve beslissing te nemen over een eventuele komst van Decathlon de RO-procedure te  agenderen in de Cie Ruimte
?

2. Kan exact worden aangegeven welke procedurele stappen er gezet moeten worden inzake de mogelijke komst van Decathlon (overzicht planning)?

3. Heeft u kennis genomen van de opvatting van de CDA-fractie over het niet nakomen van een toezegging over flankerend beleid.
 Zie website Roermond Dichtbij?

CDA-vragen over Decathlon en gevolgen voor binnenstad

REGIO  |   14 juli 2014   |   reageer  |   Door onze verslaggever (Roermond Dichtbij)

ROERMOND – Het CDA Roermond heeft vandaag vragen gesteld over het principe akkoord van het college van burgemeester en wethouders (B&W) rond de komst van een grote sport- en fietsenzaak bij het Retailcentrum in Roermond. Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen voor de binnenstad en ondernemers in de binnenstad. 

Ook het College onderkent dat de vestiging van Decathlon consequenties kan hebben voor bestaande ondernemers en dat er een nieuw ‘evenwicht’ binnen de branche Sport & Spel en Rijwielhandel zal ontstaan. Het CDA wil om te beginnen alvast weten wat B&W bedoelen met ,,nieuw evenwicht’’. Hoe past dit evenwicht bij de visie van B&W op de ontwikkeling van de detailhandel in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder, vraagt het CDA.

Het college legde een negatief advies van de Bedrijfs Advies Commissie BAC naast zich neer. Om te beginnen vraagt het CDA zich af waarom dit gebeurde. ,,Wat is de functie van zo’n BAC, als je er niks mee doet’’, vraagt CDA-raadslid Marc Breugelmans zich af. ,,Hoe hou je die dan nog te vriend.’’

Veel ondernemers binnen de branche, maar ook in de binnenstad, zijn bezorgd over deze besluitvorming. Overigens kan deze besluitvorming ook niet los gezien worden van andere ontwikkelingen, waarbij die van JazzCity en de ontwikkeling van een visie op detailhandel, die het college op korte termijn gaat oppakken.

Ondernemers geven aan dat de binnenstad opnieuw het kind van de rekening wordt. ‘De binnenstad krijgt opnieuw klappen’. De leegstand zal toenemen. Maar veel publiek wordt van het centrum weggezogen door oneerlijke concurrentie. Bij het retailpark kan gratis worden geparkeerd en is de bereikbaarheid groot. Het stadscentrum is, door de huidige werkzaamheden en tijdens drukke dagen, moeilijk tot niet bereikbaar, aldus het CDA.

Het college vindt dat dat de ontwikkeling niet leidt tot een duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur en niet tot een onaanvaardbare toename van leegstand leidt. Maar het CDA wil daarover toch wat meer weten. Wat verstaat het college onder ,,duurzame ontwrichting’’. En wanneer is een toename van de leegstand ,,aanvaardbaar’’. Het CDA wil geen ,,duurzame ontstedelijking’’ en vraagt het college wat het daaraan gaat doen.

Ook willen de CDA-raadsleden Breugelmans en Leon Guffens meer tekst en uitleg over de vergroting van de koopkrachtbinding, waar B&W mee schermen. Waar is die conclusie op gebaseerd. En wat voor effect heeft deze vergroting op het mogelijk ontwrichten van de bestaande detailhandel.

Hamvraag is voor Breugelmans in hoeverre het toestaan van de vestiging van Decathlon moet worden geplaatst in het grotere perspectief van andere ontwikkelingen. ,,In 2006 heeft het CDA bij de komst van het Retailpark al gevraagd om flankerend beleid voor de binnenstad van Roermond. Dat vroegen we aan toenmalig wethouder economische zaken Jos van Rey. Dat is echter nog steeds niet ingevuld. Daardoor wordt de ondernemers bijzonder ernstig tekort gedaan. Er moet, vinden wij, zo snel mogelijk een visie komen op detailhandel en binnenstad.’’

De komst van Decathlon moet volgens Breugelmans geplaatst worden in een groter geheel. De vandaag gestelde vragen willen hierover duidelijkheid. ,,We staan voor een sterke binnenstad en voor de ondernemers’’, zegt Breugelmans. ,,Leegstand moet worden tegengegaan.’’

4. Wilt  het College van B&W de CDA-raadsleden Breugelmans en Guffens  rechtstreeks informeren over hun misvatting inzake Flankerend Beleid
en de gemeenteraad een afschrift van uw brief te zenden?
5. Is het College van B&W bereid om de definitieve beslissing van  wel/geen vestiging, pas te nemen nadat de gemeenteraad Roermond de actualisatie detailhandelsbeleid in februari 2015 heeft vastgesteld?
6. Tot slot heeft de LVR-fractie nog een vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad:

 

Bent u bereid de eventuele komst van Decathlon te agenderen op een sprekersplein waardoor ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun opvatting te geven voordat het college van B & W een definitief besluit heeft genomen?

Met vriendelijke groet,

Jos van Rey

Dirk Franssen

Hay Hutjens

Raadsleden  LVR

Speak Your Mind

*