LVR: Oog voor mobiliteit

Oog voor een goed bereikbare gemeente

Na het gereedkomen van de reconstructie van de Singelring en de grootschalige werkzaamheden aan de N280 wordt voor weggebruikers een duidelijke routestructuur opgebouwd. Al vanaf de N280 buiten Roermond moet duidelijk zijn dat de Singelring voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer moet uitsluitend via de N280 en A73 Roermond passeren. Infrastructuur wijzigen en aanleggen alleen is niet voldoende. Er is ook goede en duidelijke sturing nodig.

Na de herinrichting van het traject Wilhelminaplein tot Zwartbroekplein, zal binnen de meerjarenbegroting naar middelen moeten worden gezocht om ook de reconstructie van de Singelring tussen het Zwartbroekplein en de Minderbroedersingel door te voeren. Op dit singeltraject moet tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijven. In het kader van een goede doorstroming pleiten we voor dynamisch beheer van verkeerslichtinstallaties op de gehele Singelring, ook voor voetgangers en fietsers. De recent opgeknapte Bredeweg, de Venloseweg, de Oude Keulsebaan en de binnenstad moeten op veiligheid getoetst worden, ook in relatie tot het parkeren.

Op de N280 tussen Baexem en Weert worden alle knelpunten aangepakt en parallelrijstroken voor langzaam verkeer en landbouwverkeer ingericht. Voor de LVR is 2×2 rijbanen over het gehele resterende tracé van de N280 tussen Baexem en Weert nog steeds een ideaal eindbeeld voor de doorgaande grote verkeersstromen. In de huidige planvorming is dit (nog) niet mogelijk. De LVR maakt zich verder sterk voor het verplaatsen van het tankstation aan de Maasbrug van de oostoever naar de westoever van de Maas. Ook het isoleren van de woningen aan de Pastoorswal tegen geluidsoverlast is een punt van aandacht.

Het zuidelijke stadsdeel Herten/Merum/Ool verdient ondanks de diverse infrastructurele aanpassingen blijvende aandacht. Op basis van doorlopende verkeerstellingen wordt gekeken of aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn. De verkeersknip op de Evenkamp in Herten moet gehandhaafd blijven.

Ondanks de nieuwe parkeergarage aan de oostzijde van de stad (overzijde NS-station) gaan door ontwikkelingen in onze stad zo’n 500 parkeerplaatsen verloren (op Loesbleik, rond de ECI-cultuurfabriek en bij Brugman-keukens). De vraag naar parkeerplaatsen zal echter toenemen. Hier moet adequaat op gereageerd worden. De beschikbare parkeergelegenheid moet op de juiste locaties voorhanden zijn, met duidelijke bewegwijzering. Om de drempel voor een bezoek aan de stad verder te verklagen, bepleit de LVR lagere parkeertarieven.

De LVR wil de fors duurder geworden tweede parkeervergunning voor bewoners van de binnenstad terugdraaien.

De LVR pleit er voor om op de A73 ter hoogte van de eerste afslag Roermond (voor de Roertunnel) ook Herten op de borden te zetten.

De LVR vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelpaden zijn – zeker waar het schoolroutes betreft. Veiligheid van het kind staat hierbij altijd voorop. Een actief fietsbeleid is van belang. De nadruk ligt vooral op het onderhoud van de fietspaden en het sneeuw- en ijsvrij houden van de doorgaande fietsroutes. De fietsenstallingen in het centrum moeten gratis blijven en liefst worden uitgebreid. In deze voorzieningen komen leerwerkplekken om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen.

De fietsroute moet de snelste route binnen de stad zijn.

Voor de LVR is de veiligheid rondom het spooremplacement en het vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor door de stad een belangrijk punt. Ook wil de LVR minder sporen op het emplacement en onderzoeken of een verbinding door middel van een traverse boven over het spoor mogelijk is. De gemeente moet zich sterk maken voor goed openbaar vervoer met passende aansluitingen en een goede frequentie.

Op Duitse feestdagen is een goede verkeersdoorstroming binnen de stad noodzakelijk. Hiertoe dienen meer maatregelen te worden genomen. Ook bij wegwerkzaamheden dient de gemeente in het kader van een goede doorstroming meer regie te voeren en toezicht te houden.

Speak Your Mind

*