LVR: Oog voor de medemens

Oog voor een sociale gemeente

In 2014 staat een groot deel van de gemeentelijke inspanningen in het kader van de herstructurering van de zorg in Roermond. Dit zijn vereisten vanuit de landelijke politiek, die op 1 januari 2015 ingaan.

Armoedebeleid

De LVR is tegenstander van het hanteren van inkomenspolitiek als uitgangspunt voor lokaal beleid. Wij zien dit als een taak van de centrale overheid. De kwetsbare inwoners van Roermond willen we daarentegen alle noodzakelijke hulp bieden. Landelijke wetgeving waarvan de uitvoering steeds meer bij de gemeente komt te liggen, biedt hiervoor voldoende ruimte.

De LVR staat voor:

  • In plaats van het voeren van inkomenspolitiek werken aan armoedebestrijding door actief binnen de wettelijke kaders zorg te bieden. Het organiseren van het beschikbare zorgaanbod, het kijken naar de zorgvraag en het op een effecteve manier uitvoeren van het beschikbare zorgaanbod.
  • Het scheppen van werkgelegenheid is wat ons betreft de beste armoedebestrijding die er is!

Zorg naar de gemeente

De AWBZ wordt geherdefinieerd, waardoor ouderen een ander niveau van zorg ontvangen. In veel gevallen zal die zorg minder zijn dan ze tot nu toe gewend zijn. De participatiewet gaat zijn intrede doen, waarbij Wajongers en wsw’ers worden aangespoord hun plaats in de samenleving in te nemen. De Jeugdzorg wordt ondergebracht bij de gemeente. In alle gevallen worden de budgetten verlaagd. De LVR staat een meer efficiënte organisatie voor ogen waarbij zorgvoorzieningen vanuit meerdere regio’s beschikbaar komen en met de nodige voordelen lokaal kunnen worden gebruikt.

In de toekomst zal nog meer een beroep gedaan worden op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. De gemeente moet dit faciliteren. De hele welzijnsstructuur moet herzien worden en de samenwerking met uitsluitend één welzijnsorganisatie is daarbij een zwakte. De gemeente moet op het sociale domein verder professionaliseren, zodat de risico’s voor de zwakkeren in de samenleving om buiten de boot te vallen, geminimaliseerd worden. Dat vereist binnen de ambtelijke organisatie een ontschotting en integraal werken is een absolute voorwaarde. De klant moet centraal staan in plaats van de interne processen, zodat op resultaten gestuurd kan worden.

Voor het ontvangen van diensten, uitkeringen en hulp wordt in 2015 een wederdienst in het sociale domein verlangd. In alle gevallen moet gekeken worden naar wat een persoon nog wel kan, in plaats van de focus op tekortkomingen te plaatsen. Het recht op hulp en zorg wordt vervangen door het recht op participatie.

Omdat deze veranderingen grote effecten zullen hebben op het maatschappelijke- en sociale domein, is het van doorslaggevend belang dat er breed, tijdig en duidelijk met alle betrokken instanties en vooral met de inwoners van onze stad gecommuniceerd wordt.

Wij willen mede zorgdragen voor voldoende en goed bereikbare gezondheidsinstellingen, waarbij voor het Laurentius Ziekenhuis een speciale rol is weggelegd.

Medewerkers in de gezondheidszorg worden vaak zwaar belast. We moeten oog blijven houden voor de menselijke maat in deze bedrijfstak en voorwaarden scheppen voor werkomstandigheden die goede zorg in de hand werken.

De welzijnsorganisatie waarmee we al sinds jaar en dag een subsidierelatie onderhouden heeft de potentie om inwoners meer te laten participeren. Om een stap verder te komen met de vernieuwing en het in volle breedte uitvoeren van de Wmo is echter meer nodig. Door met  meerdere welzijnsinstellingen samen te werken, krijgt de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk een extra impuls.

Sinds 1 januari is de leeftijd waarop aan jongeren alcohol mag worden verkocht, verhoogd van 16 naar 18 jaar. De LVR pleit voor een overgangsregeling voor jongeren die nu 16 en 17 jaar zijn en wil om overlast te voorkomen de komende twee jaar het gebruik van alcohol in cafés voor deze leeftijdgroep gedogen.

De aanpak om werkloze kansarme jongeren aan een baan te helpen kan beter. Projecten om werkloze jongeren via leerwerktrajecten aan een baan te helpen, hebben grotere slagingskans. Ook voor werklozen van 50+ zien we mogelijkheden om tot een succesvoller  reïntegratiebeleid te komen.

Om de sociale veerkracht te stimuleren zijn in de diverse wijken laagdrempelige ontmoetingsplaatsen nodig. Deze kunnen worden gerealiseerd in combinatie met stadstuinieren, schooltuinen en andere duurzame en sociaal verbindende activiteiten.

Het gemeentehuis dient voor maatschappelijke groeperingen toegankelijk te zijn als ontmoetings-, vergader- en opleidingsplaats. In plaats van een huis voor de gemeente dient het zo weer het huis VAN de gemeente te worden.

Speak Your Mind

*