LVR: Oog voor onderwijs

Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente

De LVR blijft zich inzetten voor kwaliteit in het onderwijs, als een van de hoofdpijlers van onze samenleving. Daarnaast staan we voor toegankelijkheid door voor voldoende voorzieningen in de wijk te zorgen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben het moeilijk en dreigen uit de wijk te verdwijnen. Door beide voorzieningen aan elkaar te koppelen kan zoveel mogelijk verdwijning uit de wijk worden voorkomen.

Het basisonderwijs heeft het zwaar. Geheel in lijn met wat ouders mogen verwachten moeten de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs van het hoogste niveau zijn. Goed onderwijs is de basis bij uitstek voor een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. De LVR zet hier extra op in. Uitgangspunten voor het waarborgen van veiligheid en kwaliteit is een financieel gezonde organisatie voor het basisonderwijs.

De LVR wil het opnieuw invoeren van schoolzwemmen heroverwegen. Financiële knelpunten zijn de organisatie en vervoerskosten. Daarnaast heeft iedere basisschoolleerling recht op goed onderwijs in lichamelijke opvoeding.

De LVR is voor het opnemen van taallessen Duits in het onderwijsprogramma van het basisonderwijs. Als stad aan de grens, waarbij veel bezoekers uit Duitsland komen, is het goed als kinderen al vroeg met de Duitse taal in aanraking komen.

De gemeente moet voor voldoende aanbod voor het zogenaamde ‘continu-onderwijs’ zorgen, zodat ook dit kan aansluiten bij de veranderende wensen van ouders in het huidige tijdbeeld. Daarnaast dient ook het Roermondse middelbaar onderwijs zich te onderscheiden op basis van kwaliteit en flexibiliteit. Er moet een optimale aansluiting gezocht worden bij de partners uit de arbeidsmarkt zodat ook ‘maatwerk’ mogelijk wordt.

De vroeger zo zeer bekende bedrijfsscholen verdienen een plaats in het onderwijsveld. In de huidige lerende samenleving moet volwassenenonderwijs een prominente plaats krijgen. Iedereen moet opgeleid zijn om een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Kinderen en volwassenen moeten in het Roermondse onderwijsveld op een laagdrempelige manier hun talenten kunnen ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft op het gebied van onderwijs voornamelijk de taak om signalen op te vangen uit de gemeente en waar mogelijk via het college naar de onderwijsinstellingen door te leiden.

Roermond is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te studeren. De stad heeft een breed aanbod aan voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op het niveau van het hoger onderwijs verdient het onderwijsaanbod nog  uitbreiding. Door meer samenwerking en afstemming tussen onderwijs op alle niveaus en bedrijfsleven ontstaat een cultuur van ‘een leven lang leren’. Voor een beter studeerklimaat is het nodzakelijk om het aantrekkelijker te maken voor studerende jongeren om in Roermond te (blijven) wonen

Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten in de eigen wijk naar de basisschool kunnen.

Speak Your Mind

*