LVR: Oog voor wijken en kernen

Oog voor wonen en leven in wijken en kernen

In een wijk waar de noodzakelijke voorzieningen zich op korte afstand bevinden is het prettig wonen. De LVR vindt dat kritisch gekeken moet worden naar de spreiding van voorzieningen als scholen, huisartsenpraktijken, GGD en winkels. De sociale samenhang in een wijk neemt toe als de wijkpartners – waaronder wijkraad, boa’s, stadstoezicht, welzijnsorganisaties en gemeente – goed met de bewoners van een wijk of kern samenwerken. Bewoners dragen nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van de wijk of kern. Daarom vinden we dat de inzet van vrijwilligers en bewoners mag worden bevorderd en beloond.

De woningbehoefte in de gemeente moet in kaart gebracht worden. De financiële crisis vraagt om vindingrijke maatregelen om de woningmarkt aan de huidige behoefte aan te laten sluiten. Wonen op en bij het water is nog steeds in trek en verdient onze aandacht. We moeten zorgdragen voor een goede balans tussen het aanbod aan (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Ook de spreiding van sociale huurwoningen in de wijken en in de regio zal opnieuw bekeken moeten worden.

In Roermond staan diverse kantoorpanden langdurig leeg. We moeten onderzoeken of deze panden een woonfunctie kunnen krijgen. Ook eigen woningbezit dient gestimuleerd te worden. Dat kan onder andere door startersleningen te verstrekken. Kortdurende erfpachtconstructies verdienen nader onderzoek. Voor inwoners uit de eigen gemeente die hiervoor in aanmerking komen, moeten sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook dient onderzoek te worden gedaan naar het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en het verbouwen ervan naar eigentijdse maatstaven van duurzaamheid. De gemeente kan door marktgerichter bouwen en sneller handelen woning- en utiliteitsbouw faciliteren, waardoor de bouwsector een positieve stimulans krijgt.

De LVR vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid in met name woonbuurten en rondom scholen integraal (zowel fysiek als communicatief) wordt aangepakt in de vorm van een breed pakket van maatregelen, waarbij effectief de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

LVR streeft naar een integrale renovatie-aanpak om de energierekening van gedateerde woningen te reduceren tot nul en deze betaalbaar te maken voor starters. Dit zogenaamd energieneutraal maken heeft vooral betrekking op woningen uit de jaren zestig en zeventig.

Dit jaar bestaat de Roermondse wijk ‘t Veld honderd jaar. Hier dient voldoende aandacht naar uit te gaan.

Woningcorporaties dienen zich actief in de markt te begeven bij veilingen van gedwongen verkoop van woningen.

Speak Your Mind

*