PBO, de binding met de lokale gemeenschap

Omroep Vox heeft een goed functionerend PBO, zeer gemotiveerd door een schitterende verscheidenheid aan mensen.

PBO

Wat is een PBO:

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Het komt voor dat het algemeen bestuur tegelijk dienst doet als pbo. Dit is niet verboden, maar het verdient niet de voorkeur. Bij Omroep Vox is het PBO een afzonderlijk orgaan.

Het algemeen bestuur houdt zich vooral bezig met financiële, organisatorische en personele aangelegenheden, terwijl het pbo alleen gaat over het programmabeleid. De Mediawet ziet het pbo als een essentieel orgaan: wanneer het pbo niet functioneert, moet het Commissariaat na vier maanden de aanwijzing als lokale publieke media-instelling intrekken.

lokaleomroep

Representatieve samenstelling pbo
Het pbo is door zijn samenstelling representatief voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. Zijn leden zijn de afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente. Zo’n afgevaardigde kan slechts één stroming tegelijk vertegenwoordigen. Hieronder staan enkele voorbeelden van concrete stromingen. Deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt: maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo houdthet pbo een sterke binding met het publiek van de omroep.

Stromingen:
• Maatschappelijke zorg en welzijn.
• Kunst en cultuur.
• Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag (zoals het humanisme).
• Onderwijs en educatie.
• Werkgevers.
• Werknemers.
• Etnische en culturele minderheden.
• Sport en recreatie.
• Jongeren.
• Ouderen.
• Agrarische sector.

Lokale omroepen zijn verplicht in hun pbo ten minste een vertegenwoordiger van etnische en culturele minderheden op te nemen. Leden (meestal deskundig op een bepaald gebied) die geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen, hebben zitting op persoonlijke titel. Zij behoren echter wel in aantal een minderheid te vormen. Voor de slagvaardigheid van het pbo is het verstandig om het totale aantal leden beperkt te houden. Het minimum bedraagt vijf leden.

Taken van het pbo
Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICE-percentage houdt. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aanbodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uitbesteed. Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt.

LokaleOmroep

Om deze taak uit te kunnen voeren, moet het pbo regelmatig bijeenkomen. Daarvoor is een minimumaantal van drie vergaderingen per jaar vastgesteld. Vaker kan natuurlijk ook. Het is belangrijk dat het pbo zorgvuldig notuleert tijdens de bijeenkomsten. Het Commissariaat vraagt deze notulen jaarlijks op ten behoeve van zijn toezichthoudende taak.

Speak Your Mind

*