Rijkswaterstaat en tunnels…..een drama!

De LVR-fractie heeft al vele malen aandacht gevraagd en vragen gesteld over de onkunde van Rijkswaterstaat me betrekking tot het storingsvrij houden van de beide tunnels op de A73. De LVR-fractie heeft sinds vrijdag jl. nog meer de indruk gekregen dat Rijkswaterstaat alle niet geplande tunnelsluitingen bagatelliseert en absoluut de gevolgen van de sluitingen onderschat.fileroermond

Ook de reactie van de woordvoerder van RWS die lachend na 3,5 uur de mededeling doet dat er nog geen zicht op een oplossing was, terwijl 30 minuten later de tunnels eindelijk weer werden opengesteld….. Dit geeft niet de indruk dat RWS de ernst van tunnelsluitingen en de gevolgen daarvan ook maar enigszins begrijpt of acties hiertegen onderneemt.

Daarnaast hebben, naar de mening van de LVR, de maandelijkse tunnelsluitingen voor onderhoud nog nooit bewezen dat  technische storingen worden voorkomen.

Het is voor de LVR-fractie daarom duidelijk dat de tijd voorbij is dat het College van B&W en/of ambtelijk Roermond met ambtenaren van RWS blijven overleggen.

Er moet nu worden opgeschaald en de Minister van Verkeer en Waterstaat dient rechtstreeks te worden aangesproken.

Vandaar dat de LVR-fractie onderstaande vragen stelt conform art. 43 van het Reglement van Orde.

files
ALGEMENE VRAGEN

 1. Wanneer heeft het laatste  periodieke overleg van het College van B&W met de directie van RWS plaatsgevonden?
 2. Is tijdens dat overleg het storingsvrij houden van beide tunnels besproken? Zo ja met welk resultaat?Zo neen, waarom niet besproken?
 3. Is het College van B&W bereid om aan RWS te vragen in de toekomst af te zien van de maandelijkse sluitingen omdat niet is aangetoond dat die (periodieke) sluitingen een voordeel oplevert in het storingsvrij houden van de installaties?
 4. Wanneer heeft het laatste maandelijkse onderhoud aan de tunnels door RWS  plaatsgevonden?
 5. Is er volgens het College van B&W een causaal verband tussen maandelijks onderhoud en de technische storingen?
 6. Hoe vaak heeft het College van B&W met RWS besproken om bij technische storingen  ervoor te zorgen dat RWS  NIET BEIDE tunnels sluit? Waarom is dat nog steeds niet  gelukt?
 7. Weet het College van B&W  hoeveel economische schade aan  Roermond en/of Midden-Limburg wordt toegebracht door het broddelwerk van RWS?
 8. Is het College van B&W bereid om eventueel samen met andere Midden Limburgse gemeenten hiertoe een onderzoek in te stellen?
 9. Is het college van B&W  bereid om RWS aansprakelijk te stellen voor dit broddelwerk?
 10. Is het College van B&W bereid om aan RWS een feitenrelaas te vragen over de afgelopen week?
 11. Is het College van B&W bereid om deze week de Minister van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen om naar Roermond te komen en in discussie te gaan met personen en organisaties die schade hebben opgelopen?
 12. Is het College van B&W er mee bekend dat RWS binnenkort bij de duizendste sluiting van de tunnels  een persbericht zal uitgeven dat  RWS die sluiting weer betreurt en er alles  aan zal doen dat de tunnelsluitingen in toekomst korter in duur  worden?
 13. Heeft het college van B&W kennisgenomen van de opmerking van gedeputeerde v.d. Broeck die opmerkt dat A73 een levensader is in de verbinding van Noord Limburg naar Zuid Limburg en over de chaos in en om Roermond totaal zwijgt? Zo ja, wat vindt het college van B&W dat een deputé Roermond en/of Midden-Limburg weer eens vergeet?
 14. RWS heeft aangekondigd een onderzoek te starten n.a.v. de storingen afgelopen week. Is college van B&W bereid aan RWS te vragen of dit het eerste onderzoek is sinds de opening van de tunnels en zo neen om alle eerdere onderzoeken aan Roermond ter beschikking te stellen?
 15. Is college van B&W bereid aan RWS te vragen of RWS ooit een onderzoek heeft ingesteld naar de economische gevolgen van de honderden sluitingen voor Midden Limburg en/of Roermond?
 16. Is college van B&W bereid om samen met Provincie Limburg en RWS een onderzoek te laten uitvoeren naar de economische schade?

VRAGEN Tunnelsluitingen in week 23 excl. vrijdag 10 juni 2016.

 1. Wanneer en op welke wijze is het college van B&W de afgelopen week door RWS op de downloadhoogte gesteld van (technische) storingen in een of beide tunnels.
 2. Heeft college van B&W kennisgenomen van de opvatting van CDA Kamerlid van Helvert die heeft gezegd dat RWS “ slecht communiceert over tunnel sluitingen op de A73 met gemeente, verkeersinformatiedienst en Provincie.
 3. Indien college van B&W op de hoogte is gesteld door RWS, wilt u precies aangeven welke stappen B&W daarna richting RWS heeft ondernomen?
 4. Heeft RWS aangegeven wat de oorzaak was en hoe e.e.a. verholpen kon worden?
 5. Heeft RWS aangeven dat nog meer storingen te verwachten waren?
 6. Indien B&W niet op de hoogte zijn gesteld welke acties heeft B&W ondernomen richting RWS vanwege de sluitingen t/m donderdag van beide tunneHoe laat is college van B&W en/of ambtelijk Roermond geïnformeerd dat beide tunnels weer (onverwacht) waren gesloten?

VRAGEN Tunnelsluitingen 10 juni 2016

 1. 23) Hoe laat is college van B&W en/of ambtelijk Roermond geïnformeerd dat beide tunnels weer (onverwacht) waren gesloten?

 2. Is aan college van B&W en/of ambtelijk Roermond meegedeeld dat er een storing was aan de camera’s en er minder zicht was in de tunnelbuizen? (Dus was er zicht.)Is het College van B&W bereid om aan RWS te vragen waarom er niet voor gekozen is om eerst dienstpersoneel te sturen naar de camera’s die problemen gaven om eerst te proberen het probleem op te lossen en de tunnels open te houden

 3. Tot welke acties heeft dat bij het college van B&W geleid?

 4. Welke extra politie-inzet is er geweest om de chaos in Roermond enigszins te verminderen?

 5. Welke extra inzet van stadstoezicht en/of verkeersregelaars is er geweest om de chaos in Roermond enigszins te verminderen?

 6. Als college van B&W geen extra inspanningen heeft geleverd, welke redenen zijn daarvoor geweest?

 7. Heeft college van B&W aan RWS voorgesteld om tijdelijke noodmaatregelen te nemen bijv. stapvoets rijden in de tunnels en/of een rijbaan openlaten, alles onder RWS en/of politiebegeleiding?

 8. Heeft college van B&W de indruk gekregen dat RWS er alles aan heeft gedaan om deze sluiting langer te laten voortduren?

 9. Heeft college van B&W overwogen om de duizenden wachtenden in de files te voor zien van een flesje water met de tekst dat de almachtige RWS voor deze chaos verantwoordelijk is?

Namens de LVR Fractie

Jos van Rey, Dirk Franssen en Hay Hutjens

Speak Your Mind

*