Roerdelta fase1

De ontwikkeling van de Roerdelta kent een lange aanloop. Vanuit een visie naar een masterplan, waarmee voor heel Roerdelta in 2001 door de gemeente Roermond werd ingestemd, werden de ambities vastgelegd om het gebied rondom de Roerdelta als een volwaardig stadsdeel aan de stad vast te knopen.

Het masterplan was bedoeld als het kader voor een stapsgewijze uitwerking en uitvoering per deelgebied. Nadien is het project om diverse redenen stil gelegd.

In 2007 veranderde dat. De ontwikkelingen van de ECI een van de belangrijkste projecten binnen dit plan, was de aanleiding om de draad weer op te pakken en in ieder geval het deelgebied Roerdelta-Oost (fase 1) verder uit te werken.

ECI Cultuurfabriek

De Roerdelta werd tot voor kort door bedrijvigheid gekenmerkt, de situatie nu is, dat het een gebied betreft zonder duidelijke invulling. De oude industrie is er niet meer, heeft haar functie verloren of is vertrokken naar elders. Er zijn maar weinig functies voor in de plaats gekomen. Het ligt er verlaten bij.

Als je er rondloopt loopt zie je merendeels een braakliggend terrein dat wordt gebruikt als een soort overloop voor het parkeren in de binnenstad. Er is een aanzet gedaan om enkele kantoren te vestigen binnen dit gebied, voor de rest laat de invulling nog op zich wachten.
Het is wel een gebied met potentie: aan de ene kant ligt het tegen de binnenstad aan en aan de andere kant stroomt de Roer. Er is weinig contact tussen het centrum van Roermond en de Roer, behalve dan het stuk met de Sjteine Brök die de Voorstad met de stad verbindt.

Het doel van het Roerdeltaplan is om zowel een nieuwe functie te geven aan een vrijwel functieloos gebied én een verbinding te leggen tussen de binnenstad en de Roer.

Roerdelta-plannen

Daar zijn door de raad een aantal randvoorwaarden aan verbonden:
– Integrale ontwikkeling: combineren woon-, werk- en culturele functie
– Roerdelta moet voornamelijk een woonfunctie krijgen
– Het moet een levendig en aantrekkelijk stadsdeel worden
– Er moet hoogwaardige architectuur en stedenbouw bij betrokken zijn
– Het moet een trekpleister worden voor cultuur en recreatie
– Er dient optimale zorg voor de ecologie, milieuwaarden en duurzaamheid te zijn
– Het moet passen in een industrieel en cultureel erfgoed
– En het moet financieel haalbaar zijn.

Al deze randvoorwaarden zijn ingevuld. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan Roerdelta fase 1 is een plan dat er zijn mag. Het plan heeft vervolgens 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen en er zijn slechts 6 zienswijzen ontvangen die overigens geen aanleiding geven het plan aan te passen.

Een plan dat in het kort omschreven mag worden als een plan waarin volop recreatieve, culturele en monumentale elementen aanwezig zijn om een baken te kunnen vormen in de euregio.
Het plan verdient dus een dikke pluim!

De VVD is er dan ook voor om dit stedenbouwkundig plan Roerdelta fase 1 én het beeldkwaliteitplan als omschreven vast te stellen als aanvulling op de nota beeldkwaliteit.

Speak Your Mind

*