Veilig kunnen oversteken….

…..dat is niet mogelijk op enkele plekken in Roermond. Vandaar mijn vragen aan het college:

Geacht College,

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 7 december 2016 heeft de LVR haar zorgen kenbaar gemaakt over de slechte zichtbaarheid, met name in de avond en nachtelijke uren, van de zebra-oversteekplaats aan de Minderbroederssingel ter hoogte van de Brandweerkazerne. Uw college stuurde ons op 19 december 2016 een reactie. Dat antwoord geeft blijk van een onderschatting van het probleem en wordt door ons dan ook als ontoereikend gekwalificeerd.zebrapad

Inmiddels bereiken ons meer klachten over deze gevaarlijke situatie op de Minderbroederssingel en wij willen voorkomen dat een ongeluk pas de aanleiding gaat worden om de situatie dermate overzichtelijk te maken dat een ongeluk kan worden voorkomen en dat van een gevaarlijke situatie geen/minder sprake meer zal zijn. In dit verband verwijzen wij naar de verbeteringen die op de Venloseweg zijn uitgevoerd.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de voetgangersoversteekplaats op de Minderbroederssingel, bij de brandweerkazerne, met name in de avonduren, slecht zichtbaar is waardoor voetgangers gevaar lopen bij het oversteken?
  2. Bent u het met ons eens dat door het toepassen van een zelfde verlichting als onlangs gerealiseerd op de Venloseweg de zichtbaarheid van de zebra-oversteekplaats aan de Minderbroederssingel aanzienlijk te verbeteren zou zijn?
  3. Bent u bereid de maatregelen zoals getroffen op de Venloseweg, liefst op heel korte termijn, ook toe te passen op de Minderbroederssingel?

En nu afwachten, antwoord volgt gewoonlijk binnen 6 weken.

Speak Your Mind

*