Wat is BIZ Roermond?

Roerkade

Wat betekent BIZ
Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones.

Wat is de BIZ Roermond?
De BIZ Roermond maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving waar alle ondernemers in de afgebakende zone aan meebetalen.

Ondernemers in de Roermondse binnenstad bepalen zelf of zij voor de binnenstad gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het plan, de activiteiten die ze gezamenlijk kunnen financieren en de begroting die daarbij hoort.
Als de Gemeente Roermond akkoord gaat met dat plan en er is voldoende draagvlak onder de binnenstadondernemers, dan kan er een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers. De Gemeente Roermond int de verplichte bijdrage als toeslag op de aanslag WOZ-waarde niet woningen en keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Waarom een BIZ:
Het SRO (Stichting Roermondse Binnenstadondernemers) heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een BIZ om het stokje van de Gemeente over te kunnen nemen aangezien het onmogelijk is, gezien de op stapel staande bezuinigingen in de begroting van de Gemeente Roermond, het huidige niveau aan Roermond Promotie door de Gemeente Roermond te handhaven. Het is daarom zaak dat de Roermondse ondernemers samen bij gaan dragen aan een ondernemersfonds. Hierdoor kunnen de kosten van investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers. Een BIZ is dus een instrument van, voor en door ondernemers.

Voordelen van een BIZ:
•Evenwichtige verdeling van de lasten omdat alle ondernemers mee betalen.
•Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen gemakkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
•Democratische besluitvorming: iedere ondernemer kan zijn/haar stem uitbrengen. Een flinke meerderheid van de stemmen is nodig voor de oprichting van een BIZ.
•Er hoeft niet geleurd te worden voor geld; het komt automatisch binnen.
•Met alle ondernemers is er meer budget, dus meer slagkracht.
•De ondernemers kunnen professioneler opereren en kunnen zich makkelijker organiseren, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot. Tevens zijn er meer mogelijkheden om ondersteuning in te huren.
•Een BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers, klanten en gemeente allemaal een belang bij hebben.
•(Opstart van) een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers.

Hoe wordt de BIZ in Roermond opgericht

1. Plan
De BIZ wordt opgericht door ondernemers. De SRO (oprichtingscomité) heeft een concept plan BIZ Binnenstad opgesteld inclusief een voorlopige begroting. Dit concept plan is opgesteld na intensief overleg met diverse Roermondse ondernemers en de uitkomsten uit de enquete die in de binnenstad van Roermond is verspreid. Onder de button documenten kunt u het concept plan BIZ Binnenstad downloaden.

2. Overleg met de Gemeente
De initiatiefnemende ondernemers hebben diverse gesprekken gevoerd met de Gemeente. Het overleg met de Gemeente zal doorgaan tot de uitkomst van de draagvlakmeting bekend zijn.

3. Oprichten vereniging of stichting
De initiatiefnemende ondernemers hebben een Stichting BIZ Binnenstad opgericht. Onder de button documenten kunt u de statuten van deze stichting downloaden. Momenteel heeft de stichting een voorlopig bestuur. Als de BIZ voldoende draagvlak heeft zal het bestuur van de stichting gaan bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, aangevuld met een door het bestuur te bepalen, aantal van vier of zes gewone bestuursleden welke de retail (detailhandel), de horeca en de dienstverlening vertegenwoordigen. Het bestuur dient ten minste voo 75% te bestaan uit heffingsplichtigen in het BIZ gebied.

4. Overeenkomst/aanvraag subsidie
Voordat de verordening kan worden vastgesteld moet er een uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld en ondertekend door de stichting en de Gemeente Roermond. Deze overeenkomst bepaald in ieder geval dat de stichting van de ondernemers de activiteiten zal uitvoeren.

5. Beslissing subsidie
De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin, samen met de uitvoeringsovereenkomst, de afspraken uit het overleg met de ondernemers mede tot uiting komen. De verordening bepaalt ten minste de kaders van het BIZ gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de activiteiten en de stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de heffing krijgt.

6. Formele draagvlakmeting
Nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in het afgebakende gebied in de binnenstad van Roermond.
In de Experimentenwet is opgenomen dat er mag worden overgegaan tot het oprichten van een BI-zone met de daarbij behorende BIZ-bijdrage als er aan drie voorwaarden is voldaan:
a. De response bij de draagvlakmeting is minimaal 50%
b. Van de respondenten is minimaal 2/3 voor
c. De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers

7. Heffing en subsidie
Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de verordening in werking

8. Uitvoeren plan
De stichting heeft (een voorschot op) de subsidie ontvangen en kan nu aan de slag met de uitvoering van de plannen van de ondernemers. De Gemeente Roermond zal dan de toeslag gaan heffen bij alle ondernemers in de Roermondse binnenstad binnen de BI-zone.

Wat kost het
Wie zijn bijdrageplichtig?
De bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers werkzaam in een pand gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het BIZ gebied. De objecten (niet woningen) kunnen worden onderverdeeld in:
– detailhandel (winkels)
– horeca (café/restaurant/bar/winkelondersteunende horeca)
– kantoor (dienstverlening)

Gebied
Het gebied waar de beoogde BI-zone wordt ingesteld, wordt begrensd door de Roerkade, Roersingel, Minderbroedersingel, Zwartbroekplein, Willem II Singel, Stationsplein, Hamstraat, Pollartstraat, Heilige Geeststraat, Schoenmakersstraat, Varkensmarkt, Markt, Grote Kerkstraat en Kraanpoort.

Binnen dit gebied is een onderscheid gemaakt in “aanloop”straten en kerngebied. De volgende straten vallen onder de “aanloop”straten:
– Heilige Geeststraat
– Koolstraat
– Kraanpoort
– Luifelstraat
– Mariagardestraat
– Minderbroederssingel
– Pollartstraat
– Schuitenberg
– Sint Nicolaasstraat
– Sint Cornelisstraat
– Willem II Singel
– Zwartbroekstraat
– Zwartbroekplein

De volgende straten vallen onder het kerngebied:
– Abdijhof
– Bakkerstraat
– Bergstraat
– Brugstraat
– Graaf Gerardstraat
– Grote Kerkstraat
– Hamstraat
– Joep Nicolaasstraat
– Kloosterwandplein
– Kloosterwandstraat
– Kruisherenstraat
– Markt
– Marktstraat
– Minderbroederstraat
– Munsterplein
– Munsterstraat
– Neerstraat
– Paredisstraat
– Roerkade
– Roersingel
– Roersingelpassage
– Schoenmakersstraat
– Sint Christoffelstraat
– Stationsplein
– Steenweg
– Varkensmarkt

Het volledige gebied telt ca. 650 bijdrageplichtige ondernemers.

Welke bijdragen worden geheven?
Voor de “aanloop”straten bedraagt de bijdrage 0,07% van de WOZ-waarde. Voor het kerngebied bedraagt de bijdrage 0,14% van de WOZ-waarde met een maximum van € 5.000,-. Een ondergrens is alleen van toepassing mits de heffingskosten hoger zijn dan de individuele BIZ bijdrage per ondernemer

Wat levert het op
Het initiatief BIZ Binnenstad Roermond staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermonds binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dan wel eventueel enig ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal.

Doelstellingen BIZ
De BIZ heeft als hoofddoel:
De aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad vergroten waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. In 2009 werd de Roermondse binnenstad door ruim 7 miljoen bezoekers. Doelstelling is om binnen 5 jaar dit bezoekersaantal te verhogen van 7 miljoen naar 10 miljoen bezoekers in 2015.

Om bovengenoemde hoofddoelstelling te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd:
– extra betrokkenheid creeren van ondernemers en bewoners
– vergroten bezoekerstroom Designer Outlet Center naar de binnenstad van ca. 20% naar 40%
– vergroten van de beleving door bezoekers van de binnenstad
– verlengen van de verblijfsduur
– creeren van herhalingsbezoeken
– verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad

Tros Muziekfeest 2009-Roermond

Activiteiten
Bij een eerste proef-draagvlakmeting werd onder andere aan de binnenstadondernemers (retail, horeca en dienstverlening) gevraagd om enkele voor hen van belang zijnde activiteiten te vermelden. De uitkomsten zijn, vrij naar de indeling en toelichting op de experimentenwet, onderverdeeld in drie thema’s:
– Schoon, Heel & Veilig
– Attractiviteit & Gastvrijheid
– Bereikbaarheid & Overig

Schoon, Heel & Veilig
De activiteiten vanuit de BIZ voor dit thema zijn aanvullend op het basisniveau waarvoor de Gemeente Roermond verantwoordelijk is. Voorbeelden zijn: extra onderhoud/reiniging, meer groenvoorzieningen, inzetten van hostessen/straatmanager, trainingen veiligheid en KVO. Voor het beheer van de openbare ruimte zijn afspraken vastgelegd waarbij de gemeentelijke beheersplannen, welke zijn vastgesteld door de raad, het gemeentelijk beheersniveau aangeven.

Attractiviteit & Gastvrijheid
Hierbij kan worden gedacht aan een opwaardering van de openbare ruimte door de aankleding van de binnenstad in een uniforme herkenbare stijl welke bijdraagt aan een positieve beleving van een bezoek aan de binnenstad. Hieronder verstaan we o.a. feestverlichting, bloemen, banieren, overige promotionele uitingen en bijvoorbeeld de aanpak van leegstand in de binnenstad. Roermond heeft een divers aanbod aan (bovenregionale) evenementen waarmee Roermond zich kan profileren en die zorgen voor een langer verblijf in de stad, worden ondersteund.

Bereikbaarheid & Overig
De binnenstad dient bereikbaar en toegankelijk te zijn voor zowel bezoekers, ondernemers en inwoners. Voldoende (gratis) parkeerfaciliteiten en overige ruimtelijke aspecten zijn van groot belang om de bezoeker een comfortabel gevoel te kunnen geven en de ondernemer ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Daarnaast verdient een verbetering van de bewegwijzering en routing aandacht. Algemeen kan er gedacht worden aan een verdere uitbreiding van (gratis) shuttle diensten, een fietsenplan, NS dagtochten, georganiseerde busreizen en overige activiteiten, die in nauw overleg met de ondernemers, Citymanagement Roermond en de Gemeente kunnen worden ontwikkeld.

De Gemeente en Citymanagement Roermond hebben ter versterking van het ondernemersklimaat een Servicepunt Detailhandel opgericht en initieren mede het oprichten van een Retail & Business Academy in Roermond. De mogelijkheden voor samenwerking met het Servicepunt Detailhandel en de toekomstige Retail & Business Academy zullen in de uitwerking van actieplannen nadrukkelijk worden meegenomen.

Concrete activiteiten die mogelijk zullen worden uitgevoerd in het kader van de BIZ vindt u in de bijlage van het concept plan BIZ Binnenstad Roermond, dat u kunt downloaden onder de button documenten.

Initiatiefnemers
In Roermond heeft de stichting Samenwerkende Roermondse binnenstad Ondernemers (SRO) het initiatief genomen tot de oprichting van een BIZ voor de Roermondse binnenstad. De SRO is een stichting die het doel heeft de krachten te bundelen om sterker te staan in de belangenbehartiging van de ondernemers in de Roermondse binnenstad naar de overheid en andere instanties. Tevens is het gezamenlijk organiseren van activiteiten in de Roermondse binnenstad een doelstelling van de SRO. In de SRO hebben de voorzitters van nagenoeg alle ondernemersverenigingen zitting in het bestuur. Foto: Voorzitter SRO, Frans Gobbels

Voor informatie over de BIZ kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden van de SRO:

Frans Gobbels

Frans Gobbels (voorzitter) 06-46765961
Ron Groznik (secretaris) 0475-318437
Remco van den Hout (penningmeester) 0475-317388
Wim Cox 0475-348892
John van Dijk 0475-335937
Peter Brouwers 0475-328447
Onno de Bock 0475-332669

Speak Your Mind

*