Winkeltijdenverordening Roermond

Roermond, 20 januari 2017

Betreft: Vervolgvragen naar aanleiding van ex. Art. 43 R.v.O. m.b.t. winkeltijdenverordening

Geachte College,

Refererend aan de door de LVR gestelde vragen dd 12.12.2016 ontvingen wij 19.1.2017 de antwoorden die ons echter verbazen.

winkeltijdenMet name de beantwoording van vraag 4 en 5:

Waarom ligt er na 9 maanden nog steeds geen nieuw voorstel voor in de raad? ls er onenigheid binnen het college van B&W ten aanzien van dit punt? Zo ja, waarover is er dan precies onenigheid? Zo nee, waarom is er nog geen actie ondernomen door het college?

 Uw antwoord:

Nee, uw raad heeft bij besluit van 7 juli 201 1 een winkeltijdenverordening vastgesteld. Het overleg met betrokken partijen kan leiden tot een heroverweging. Op dit moment is daar geen sprake van. 

De in de LVR vragen genoemde partijen BIZ centrum Roermond en Citymanagement hebben in brieven aan uw college  en in gesprekken met uw college aangedrongen de winkelsluitingsverordening welke is vastgesteld bij besluit van 7 juli 2011, te heroverwegen. Reden voor de LVR om d.d. 12 december 2016 art. 43 vragen te stellen.

U stelt middels uw beantwoording van de gestelde vragen, dat er geen sprake is van een eventuele heroverweging. Op grond waarvan komt u tot deze conclusie en door wie ingegeven?

In afwachting van uw spoedig antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

Hay Hutjens

Jos van Rey

Dre Peters

Dirk Franssen

Jan Puper

 

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot winkeltijdenverordening delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

Vraag 1: De LVR fractie heeft van ondernemers vernomen dat er op 21 maart 2016 een brief is gezonden aan het Gollege van B&W vanuit het bestuur van Citymanagement inzake aanpassing van de winkeltijdenverordening. 

Antwoord: Dit is juist met dien verstande dat de brief mede ondertekend is door Stichting BIZ Binnenstad Roermond, VVV Midden-Limburg en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roermond.

Vraag 2: ls het waar dat het college van BW in maart jl. een brief heeft ontvangen van City Management met verzoek aanpassing winkeltijdenverordening?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3: ls er al een antwoord op deze brief gezonden aan City Management? Zo ja, graag een afschrift van dit antwoord aan de raad verstrekken. Zo nee, waarom niet? Waarom is er geen tussenbericht gezonden?

Antwoord: Nee, aangezien wij er aan hechten in overleg met partijen te treden net als over andere onderwerpen. Het onderwerp is reeds besproken in overleg met betrokken partijen en zal in eerste kwartaal van 2017 opnieuw worden geagendeerd.

Vraag 3: Waarom ligt er na 9 maanden nog steeds geen nieuw voorstel voor in de raad? ls er onenigheid binnen het college van B&W ten aanzien van dit punt? Zo ja, waarover is er dan precies onenigheid? Zo nee, waarom is er nog geen actie ondernomen door het college?

Antwoord: Nee, uw raad heeft bij besluit van 7 juli 201 1 een winkeltijdenverordening vastgesteld. Het overleg met betrokken partijen kan leiden tot een heroverweging. Op dit moment is daar geen sprake van.

Vraag 5. Wanneer kan de raad een raadsvoorstel verwachten omtrent dit onderwerp?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.

Speak Your Mind

*