Art. 43-vragen Long Stay Hotel

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het realiseren van een z.g. long stay hotel in het voormalige belastingkantoor aan de Long StayKapellerpoort 1.

Roermond, 17 januari 2016.

Geachte griffier,

Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragen ex. Art.43 R.v.O. door te leiden naar het college van Burgemeester en Wethouders.

Inleiding: Wij hebben in het gepubliceerde overzicht van binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning een aanvraag aangetroffen voor het bestaande pand Kapellerpoort 1. De aanvraag is ingediend door de eigenaar van het pand, de heer J. Groeneweg, Driehuizerkerkweg 11, 1981 EH Velzen Zuid. De aanvraag behelst materieel de verbouwing van het vroegere belastingkantoor tot een zo genoemd Long Stay hotel waar plaats zou moeten komen voor 180 personen.

Vorengaande brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is er behoudens de schriftelijk ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning op enigerlei wijze contact geweest tussen de eigenaar of zijn gemachtigde en de gemeente Roermond;
  2. Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord. Was dit contact er op bestuurlijk en of ambtelijk niveau;
  3. Indien er contact was op bestuurlijk niveau, welke bestuurder/ wethouder heeft dat contact gehad;
  4. Is het college met de LVR van mening dat op de locatie Kapellerpoort 1 de realisatie van een Long Stay hotel ongewenst is;
  5. Is het college met de LVR van mening dat het voornemen / de plannen van de eigenaar van Kapellerpoort 1 op geen enkele wijze strookt met de contacten die het gemeentebestuur onderhoudt met het Raad voor de Rechtspraak;
  6. Is het college met de LVR van mening dat de gemeente op geen enkele wijze moet meewerken aan welke aanvraag dan ook voor een omgevingsvergunning voor het betreffende pand, alvorens de Raad voor de Rechtspraak een definitief standpunt heeft ingenomen met betrekking tot haar vestiging – locatiebeleid in de provincie Limburg?

Met vriendelijke groet,

Dré Peters, Dirk Franssen, Hay Hutjens, Jos van Rey en Kadri Sogukcesme

Speak Your Mind

*