LVR: Oog voor financien

Oog voor een financieel gezonde gemeente

De LVR staat voor duurzaam en gezond financieel beleid. Onze partij zal dan ook altijd uitgaan van een realistische begroting die ook sluitend zal zijn. Structurele lasten moeten uit lopende inkomsten worden betaald. Investeringsplanningen en onderhouds- en beheersplannen dienen altijd te worden vertaald naar het verloop van kosten op korte en langere termijn. Op deze manier blijven de financiële gevolgen van beleidskeuzes altijd zichtbaar. Nieuwe taken die op de gemeente afkomen door decentralisatie van onder andere Jeugdzorg en de uitvoering van AWBZ-taken maken samenwerking noodzakelijk en bieden nieuwe mogelijkheden tot afstemming en kwaliteitsverbetering naar de verschillende doelgroepen.

Een verantwoord financieel beleid betekent voortdurend keuzes maken. Heroverweging van bestaand beleid moet tot ruimte voor nieuw, op deze tijd afgestemd beleid leiden.

We streven naar zoveel mogelijk eerlijke, begrijpelijke en kostendekkende gemeentelijke belastingen en heffingen. Ons devies is stijgingen van tarieven zoveel mogelijk te beperken om zo bij de middenmoot van Limburg te kunnen blijven horen. Hierdoor creëren we een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en reële woonlasten voor onze inwoners.

De LVR is voor gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting.

De LVR neemt het voortouw in samenwerking met omliggende gemeenten om daarmee op zoveel mogelijk gebieden synergievoordelen te behalen. Wij denken aan het ontplooien van gezamenlijke publieksactiviteiten, zorg, inkoop en wellicht arbeidspools.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond (BsGW) moet klachten van inwoners serieus nemen en doeltreffend oppakken.

Speak Your Mind

*