schriftelijke vragen art.43 RvO m.b.t. tijdelijke op- en afrit N280

Betreft: schriftelijke vragen art.43  RvO  m.b.t.tijdelijke op- en afrit N280

Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W.
Inleiding:

Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke op- en afrit N280 bereiken ons berichten van verontruste burgers. Onder meer bewoners van Leeuwen en de Venloseweg die verbaasd zijn over de gebrekkige wijze van communiceren van de gemeente Roermond m.b.t. deze tijdelijke voorziening. Zij maken zich vooral grote zorgen over de gevolgen die deze tijdelijke voorziening wellicht kan veroorzaken en deze zorgen worden gedeeld door de LVR-fractie. Bijvoorbeeld valt te denken aan wat dit betekent voor omwonenden door overlast van sluipverkeer, het niet respecteren van de aanwezige 30-km zones, gevaar voor schoolgaande kinderen in Leeuwen.

Ook zijn er zorgen over wat deze tijdelijke voorzieningen betekenen in combinatie met het reeds aanwezige drukke (vracht)verkeer van en naar de gevestigde bedrijven in de omgeving van de N280 en het bedrijventerrein Willem-Alexander.
De LVR-fractie vindt het samen met de bezorgde bewoners ook zeer vreemd dat tijdens de laatste bijeenkomst in de Basisschool Leeuwen op 13 april jl, waar een groot aantal bewoners uit Leeuwen aanwezig waren, over deze tijdelijke op- en afrit met geen woord is gerept. In het verslag van Dagblad de Limburger d.d. 14 april staat evenwel vermeld dat er een tijdelijke op- en afrit in de planning staat en dat deze plannen nog dezelfde avond aan de bewoners zouden worden gepresenteerd.

In het kader van Burgerparticipatie en informatieverschaffing is het stuitend dat bij lange na niet alle aanwonenden/betrokkenen die hinder gaan ondervinden van de tijdelijke voorziening, uitgenodigd waren voor de bijeenkomst van 13 juli jl.
Ook organisaties als de Stichting Dorpscomité Leeuwen en de wijkvereniging St. Jozefput Leeuwen zijn naar hun zeggen niet geïnformeerd over deze “tijdelijke” ontsluitingsweg”.

Vragen:

 1. Waarom zijn de bewoners en de genoemde organisaties in Leeuwen niet geïnformeerdover de tijdelijke voorzieningen?
 2. Waarom zijn niet alle bewoners van de Venloseweg geïnformeerd over de tijdelijkevoorzieningen?
 3. Waarom zijn niet alle aanwonenden en betrokkenen in een brede straal rondom de N280geïnformeerd over de tijdelijke voorzieningen?
 4. Waarom zijn de onder 1, 2 en3 genoemde betrokkenen niet uitgenodigd voor debijeenkomst op 13 juli?
  Liberale Volkspartij Roermond, www.liberalevolkspartijroermond.nl 1
 1. Wanneer denkt u deze bewoners te informeren over de tijdelijke voorzieningen?
 2. Bestaat er voor de bewoners nog een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen?
 3. Bestaat er voor de bewoners nog een mogelijkheid om alternatieven aan te dragen diede huidige kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid van deze bewoners waarborgt?
 4. Is het College van B&W gezien het ontbreken van een goed Burgerparticipatietrajectinzake de tijdelijke voorzieningen N280, voornemens om een (extra) informatiemoment inte lassen waarbij alle onder 1,2 en 3 genoemde betrokkenen tijdig worden uitgenodigd?
 5. Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit in gang zetten?
 6. Zo neen, waarom niet?

Gezien de relatie van deze vragen met de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op 28 augustus 2017, verzoeken wij het College van B&W om deze vragen uiterlijk 27 augustusaanstaande te beantwoorden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hay Hutjens, raadslid LVR

Dirk Franssen, raadslid LVR

2017.31 LVR tijdelijke op en afrit N280

Speak Your Mind

*